BSAFR blog

Nieuw jaar – automatische verlenging contract externe dienst

door | 2 januari 2019 | Basispakket, Externe dienst

Verlenging contract Externe dienst

Hetzij Idewe, Liantis, Mediwet, CLB, Attentia, Mesura, Premed, Securex, … bij de start van het nieuwe jaar wordt uw contract en verplichte aansluiting met de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk automatisch verlengd. Hetzij het contract per aangetekend schrijven werd opgezegd voor 1 juli van afgelopen jaar. De opzegtermijn is immers min 6 maanden en verlenging gebeurd steeds met aanvang van het nieuwe jaar.

Daar je recht hebt op ofwel medisch toezicht ofwel een equivalent in preventie eenheden is het verstandig eens na te vragen welke prestaties precies werden geleverd in 2017.

Groepen werkgevers

Alle werkgevers worden onderverdeeld in groepen.

                                             Aantal medewerkers
Risico NACE

(vb)

A

(Niv I)

B

(Niv II)

C

(Niv III)

D

(Zaakvoeder)

Zeer hoog Raffinaderij >50 20-49 <20 <20
Hoog Hout, metaal >200 50-199 1-49 <20
Gemiddeld Voeding >500 100-499 1-99 <20
Laag Retail, … >1000 200-999 1-200 <20

Prestaties externe dienst

Naargelang de groepen krijg je een zekere vorm van ondersteuning. C en D bedrijven iets meer dan A en B bedrijven die veelal over een uitgebreide preventiedienst beschikken.

De werkgever van groep C of D heeft in ruil voor de forfaitaire minimumbijdrage recht op de volgende algemene prestaties:

1° het actief meewerken aan het opstarten, uitvoeren en updaten van de risicoanalyse;

2° het voorstellen van de preventiemaatregelen die moeten worden genomen op basis van de risicoanalyse op het niveau van de organisatie in haar geheel, op het niveau van elke groep van werkposten of functies en op het niveau van het individu, zoals voorzien in de artikelen Welzijnswet

3° het uit-voeren van de volgende preventieve handelingen in het kader van het gezondheidstoezicht die voorbehouden zijn aan de afdeling belast met het medisch toezicht:

 1. a) de voorafgaande en periodieke gezondheidsbeoordelingen;
 2. b) de spontane raadplegingen;
 3. c) de onderzoeken bij werkhervatting;
 4. d) de bezoeken voorafgaand aan de werkhervatting;
 5. e) het voortgezet gezondheidstoezicht;
 6. f) de onderzoeken in het kader van de moederschapsbescherming, zoals bedoeld in de Welzijnswet

4° het organiseren van een inzagerecht in het gezondheidsdossier

5° het meewerken aan de analyse, in voorkomend geval aangevuld met een bevraging of een ander instrument, en het voorstellen van preventiemaatregelen inzake beeldschermwerk

6° het meewerken aan de opleiding in verband met voedselhygiëne en aan de analyse van de risico’s inzake contact met voedingswaren

7° het bijwonen van de vergaderingen van het Comité

8° met een maximum van vijf prestatie-uren van een preventieadviseur, het verlenen van bijstand naar aanleiding van een ernstig arbeidsongeval

 1. a) het voorstellen van bewarende maatregelen
 2. b) het uitvoeren van de onderzoeken van ernstige arbeidsongevallen;

9° het uitvoeren van de opdrachten van de preventieadviseur psychosociale aspecten die voortvloeien uit de behandeling van het individuele verzoek tot informele of formele psychosociale interventie van de werknemer

10°het verrichten van een onderzoek van de arbeidsplaatsen en van de werkposten, nodig voor het uitvoeren van de in dit artikel vermelde prestaties;

11°het onder de verantwoordelijkheid van de preventieadviseur afleveren, binnen vijf jaar na de datum van aansluiting, van een gemotiveerd beleidsadvies over het preventiebeleid van de werkgever, en dat op geregelde tijdstippen, en minstens driejaarlijks, wordt geactualiseerd;

12°het online beschikbaar houden van een inventaris van de bij devan de bij de werkgever uitgevoerde prestaties

Het is het laatste punt dat u best even opvraagt in functie van de geleverde prestaties van afgelopen jaar. De voorgaande punten zijn prestaties dat je dus naargelang de verplichte bijdrage dat je doet zou moeten bekomen. `

Preventie-eenheden

Die bijdrage wordt immers omgezet in preventie-eenheden. Een preventie-eenheid bedraagt 150 euro.

Preventie-eenheden kunnen door de werkgever worden opgenomen door middel van prestaties door het personeel van de externe dienst zoals hierboven beschreven.

Verschillende soorten prestaties door de externe dienst ‘kosten’ een aantal preventie-eenheden:

 1. a) 1 preventie-eenheid per gepresteerd uur door een preventieadviseur niveau I
 2. b) 1,25 preventie-eenheden per gepresteerd uur door een preventieadviseur-arbeidsgeneese
 3. c) 1 preventie-eenheid per gepresteerd uur door een ergonoom
 4. d) 1 preventie-eenheid per gepresteerd uur door een preventieadviseur-arbeidshygiëne
 5. e) 1 preventie-eenheid per gepresteerd uur door een preventieadviseur-psycholoog
 6. f) 0,75 preventie-eenheden per gepresteerd uur door een preventieadviseur niveau II
 7. g) 0,75 preventie-eenheden per gepresteerd uur door een verpleegkundige

Wil je meer weten, laat gerust een seintje via https://bsafr.com/contact/en we helpen je graag op weg.

Uw preventieadviseur
BSAFR

Bron: werk.belgie.be

Lees ook

De veiligheid van jouw werknemers, erg belangrijk!

De veiligheid van jouw werknemers, erg belangrijk!

Veiligheid Het woordenboek geeft een eenvoudige omschrijving van het woord veiligheid: “Een situatie waarin een bepaald gevaar niets kan aanrichten.”. Iedereen heeft er ooit al mee te maken gekregen, al dan niet bewust. Binnen BSAFR concentreren we ons op de...

Lees meer
Een preventiebeleid – Het brengt wel degelijk op.

Een preventiebeleid – Het brengt wel degelijk op.

Een preventiebeleid voeren binnen je onderneming is niet enkel verplicht, maar het brengt wel degelijk op. Als je van meet af aan de juiste preventiebeginselen opneemt in je dagelijkse zaakvoering is dit geen last, maar kan je dit inzetten en gebruiken. Geen...

Lees meer
Een preventiebeleid – Verplicht

Een preventiebeleid – Verplicht

Vanaf de moment dat je een eerste werknemer in dienst neemt, draag je ineens de pet van preventieadviseur. Wist je dat niet? Dat verbaasd me niet. Vanaf nu ben je verantwoordelijk voor het welzijn van je werknemers tijdens maar ook op weg van en naar het werk. Je bent...

Lees meer

+32 014 15 10 08

+32 472 52 00 76

BSAFR – Kleinhoefstraat 5 – 2440 Geel – BE0560.706.025

Share This